Skogstibble 29 aug 2009

 

En vacker höstdag träffades 65 medlemmar av Släktföreningen den adliga ätten von Walden vid Skogstibble Kursgård. Valet av Skogstibble som mötesplats, grundade sig på att många i släkten, ett femtiotal födda under 1800-talet och i början av 1900-talet, har levt och verkat i trakten.

Som information till denna släktträff hade styrelsen satt upp en liten utställning omfattande bl. a. en karta med hus och gårdar markerade där släkten bott. I utställningen fanns även en tidningsartikel med fotografier från föregående släktträff vid Strömsholms slott.

Glädjande var att så många hörsammat inbjudan. Både yngre, äldre och långväga släktingar från Norge och Finland deltog.

Släktträffen började med förmiddagskaffe och mingel för att därefter samlas till årsmöte. Styrelsens ordförande Jahn von Walden hälsade alla hjärtligt välkomna. Ett välfyllt kompendium med deltagarförteckning, föredragningslista för ordinarie årsmöte, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse delades ut till alla.

Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes ättens huvudman Jahn von Walden till ordförande i föreningen.

Därefter intogs lunch och därefter återsamlades alla i konferenslokalen där initiativtagaren Bengt A R von Walden presenterade släktboken,”den adliga ätten von Waldens historia”.

Samtliga deltagare erhöll var sitt exemplar. Styrelsens forskningsarbete som redovisas i Släktboken sträcker sig från ättens stamfader Wilhelm Waldt, född omkring 1580, vars söner, Johann och Wilhelm von Walden upphöjdes till adligt stånd av dåvarande svensk/polske kungen Sigismund III. Efter ett slutet adelsmöte upptogs sönerna 1648 i hertigdömet Kurlands riddarhus i Mitau.

Johann von Waldens sonson Georg Fredrik, vår svenske anfader, född 1654 på Ösel, tjänade i sin ungdom under flera år i generalstaterna i Holland och kom i svensk tjänst som kaptenslöjtnant under Karl den XI:s regeringstid.

I släktboken kan man följa släktled efter släktled fram till idag, tionde generationen.

Det är styrelsens önskan att med denna släktbok upplysa alla vetgiriga om släktens ursprung och sammansättning och samtidigt väcka ett bredare intresse bland så många medlemmar som möjligt.

Nästa släktmöte planeras till år 2011.

Bengt von Walden, Fred Eriksson, Margareta von Walden  Jahn von Walden, Bengt A R von Walden , Roger von Walden

Bengt von Walden, Margareta von Walden, Marie Eriksson, Fred Eriksson

 

Birgitta von Walden, Bengt A R von Walden,Fred Eriksson,Marie Eriksson

 

Hege Strand, Siv Strand, Ruth Kallén,

Karin Andersson, Gunnel Gustavsson, Ruth Kallén, Leif Lundquist, Bror Einar von Walden, Gun von Walden

Greger, Torbjörn, Ann-Britt Norberg, Margareta von Walden

Jahn von Walden, Marie Eriksson, Fred Eriksson 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2017 Släktföreningen Den adliga ätten von Walden.